Contoh Penghargaan Kerja Kursus & Format Ringkas

Contoh – contoh penghargaan kerja kursus seperti pengajian am, folio, kerja lapngan geografi buku skrap mahupun penghargaan latihan indsutri atau tesis.

Format contoh penghargaan ini juga disertakan dalam file word untuk memudahkan pelajar download sebagai rujukan bagi melengkapkan folio, kerja kursus mahupun untuk rujukan contoh penghargaan tesis atau latihan indsutri

Pengenalan

Menurut dewan bahasa penghargaan bermaksud perihal atau perbuatan meng­hargai, penghormatan, penyanjungan; ha­diah ~ hadiah penghormatan (terhadap sesuatu sumbangan dll).

Secara umumkan penghargaan ditulis pada muka surat paling hadapan sekali selepas, cover kerja kursus,folio mahupun tesis

Penghargaan pada kebiasanya akan mengandungi ;

  • Tajuk
  • Pendahuluan (Pembuka ayat biasanya bagi yang islam biasanya akan menulis perkataan bismillah atau assalamualaikum)
  • Nama individu, syarikat, organisasi atau sesiapa sahaja yang anda rasakan hendak berterima kasih atas sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan tugasan, laporan atau tesis yang anda hasilkan
  • Penutup ( Kata-kata hikmah, pantun atau sebagainya)
  • Nama penulis

Walaubagaimanapun format ini tidak terikat, anda juga boleh merujuk kepada nota format tugasan mengenai format penulisan penghargaan yang diberikan oleh guru mahupun penysarah anda.

Contoh Penghargaan Kerja Kursus Pengajian Am

Bismillahirrahmanirrahim

Bersyukurnya saya Kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya memberikan saya kesempatan menyiapkan tugasan kerja kursus pengajian am ini dengan jayanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru besar saya, Encik Ahmad, yang telah memberikan inspirasi dan bimbingan yang tak ternilai dalam menyelesaikan kerja kursus ini. Tanpa bantuan dan sokongan beliau, saya tidak akan dapat menyelesaikan tugas ini dengan mudah. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para guru yang memberikan sokongan dan nasihat selama proses pengajaran dan pembelajaran.

Tidak dilupakan kepada kumpulan saya yang memberikan dorongan moral dan tenaga semasa menjalankan kajian dan penyelidikan. Kumpulan ini termasuk Nabil, Sarah, dan Syahirah yang membantu saya mengumpulkan maklumat dan memberi pandangan berharga. Mereka juga memastikan bahawa kami sentiasa bekerjasama sebagai satu pasukan untuk menyelesaikan tugas ini dengan efektif dan cemerlang.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang memberikan sokongan dan motivasi selama saya menjalankan kerja kursus ini. Keluarga saya sentiasa memberikan dorongan moral yang sangat diperlukan dan mereka juga memahami betapa pentingnya kerja kursus ini dalam pengajian saya. Terima kasih kepada ibu dan ayah saya yang sentiasa menyediakan masa dan tenaga untuk membantu saya menyelesaikan tugas ini. Saya berterima kasih atas pengorbanan mereka dan saya tahu bahawa tanpa sokongan mereka, saya tidak akan dapat mencapai tahap yang saya harapkan.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sokongan dan bantuan dalam menyelesaikan kerja kursus Pengajian Am ini. Saya menghargai segala nasihat, sokongan dan bantuan yang telah diberikan. Saya berharap bahawa kerja kursus ini akan memberikan manfaat dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masyarakat Malaysia kepada saya dan juga kepada semua yang membacanya.

Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan kerja kursus Pengajian Am ini. Saya akan sentiasa menghargai semua sumbangan yang telah diberikan dan saya akan berusaha untuk terus belajar dan memperbaiki diri.

Baca juga : Format Penulisan Laporan Aktiviti & Beserta Contoh

Contoh Penghargaan Kerja Kursus Sejarah

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyiapkan kerja kursus sejarah ini. Kerja kursus sejarah ini memberikan saya peluang untuk mempelajari dan memahami peristiwa penting dalam sejarah dan mengembangkan kemahiran penyelidikan dan penulisan.

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru sejarah saya yang memberikan panduan dan sokongan sepanjang proses menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa bimbingan dan sokongan daripada guru, saya tidak akan dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan jayanya.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya yang memberikan sokongan dan motivasi sepanjang saya menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa sokongan mereka, saya tidak akan dapat menyiapkan kerja kursus ini dalam jangka masa yang ditetapkan.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pustakawan dan kakitangan perpustakaan yang membantu saya dalam mencari rujukan dan bahan untuk kerja kursus ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah berkongsi maklumat dan rujukan dengan saya.

Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyelesaian kerja kursus ini, dari guru sejarah, ibu bapa, pustakawan, rakan-rakan hingga kepada penulis-penulis yang telah menulis buku yang saya gunakan sebagai rujukan. Terima kasih banyak kerana memberikan sokongan dan bantuan dalam menyiapkan kerja kursus ini. Saya berharap kerja kursus ini akan memberikan manfaat kepada orang lain yang membacanya. Sekali lagi, terima kasih

"Terima kasih pada guru dan sahabat,
Kerana memberikan ilmu dan cinta,
Kita terus belajar dan bertumbuh,
Moga hidup kita sentiasa berjaya"

Baca juga : Contoh-Contoh Penulisan, Surat & Ucapan

Contoh Penghargaan Folio

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyiapkan folio ini. Folio ini adalah hasil daripada kerja keras saya sendiri dan sokongan yang diberikan oleh beberapa individu yang memberikan nasihat, panduan dan bantuan dalam beberapa cara yang berbeza. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru saya yang memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga dalam subjek yang terlibat dalam folio ini. Tanpa bimbingan dan sokongan guru, saya tidak akan dapat menyiapkan folio ini dengan jayanya.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sekelas saya yang telah berkongsi pengetahuan dan pengalaman dengan saya dalam sesi diskusi dan kerja kumpulan kami. Saya berterima kasih kepada mereka kerana memberi dorongan moral dan membantu saya untuk meningkatkan kebolehan dan kemahiran dalam menulis dan menghasilkan karya. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, yang memberikan sokongan moral dan motivasi sepanjang saya menyiapkan folio ini. Tanpa sokongan mereka, saya tidak akan dapat menyelesaikan folio ini dalam jangka masa yang ditetapkan.

Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyelesaian folio ini, dari guru, rakan sekelas, hingga kepada keluarga saya. Terima kasih banyak kerana memberikan sokongan dan bantuan dalam menyiapkan folio ini. Saya berharap folio ini akan membantu meningkatkan kefahaman saya dalam subjek yang terlibat dan memberi manfaat kepada semua yang membacanya. Sekali lagi, terima kasih.

Contoh Penghargaan Tesis

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah S.W.T, kerana di atas limpah dan kurniaNya, maka dapatlah saya menyiapkan tesis ini dengan jayanya walaupun menempuhi pelbagai dugaan dan rintangan. Alhamdulillah. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof. Dr. Raja Maznah Raja Hussain, selaku penyelia saya di atas kesabaran, sokongan, nasihat dan bimbingan yang diberikan banyak membantu kepada kejayaan dalam penghasilan tesis ini. Segala bantuan, semangat, strategi dan kebijaksanaan beliau telah banyak mengajar saya untuk menjadi seorang penyelidik dan pendidik yang baik. Tidak dilupakan kepada barisan pensyarah dan staf teknikal di Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya yang sudi berkongsi pengalaman sepanjang pengajian ini. Segala pengalaman yang dilalui pasti tidak dapat dilupakan.

Terima kasih kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi (secara amnya) dan Universiti Malaya (secara khususnya) kerana telah menganugerahkan biasiswa bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat ini. Terima kasih juga kepada pihak institusi kajian, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia kerana telah memberi sokongan penuh dalam kerja lapangan dan memudahkan proses untuk mendapat data. Ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa yang saya hormati, Dr. Hj. Shaharom bin Noordin dan Pn. Hjh. Zabidah binti Idris yang sentiasa memberi kasih sayang, dorongan, doa, peringatan dan panduan hidup yang amat saya perlukan.

Ucapan terima kasih kepada isteri tersayang, Pn. Azidah binti Alimuddin dan kedua anak perempuan, Nurul Fatin Umairah dan Nurul Fathin Zulaikha atas kesabaran, sokongan, bantuan, toleransi, cinta dan doa kalian, sehingga tesis dan pengajian ini dapat disempurnakan dengan jayanya. Sesungguhnya segala pengorbanan yang telah dilakukan amat saya sanjungi dan akan saya ingati sepanjang hayat ini.

Akhir kata, ucapan terima kasih juga kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam memberikan sumbangan cadangan dan bantuan dalam menyiapkan tesis ini. Semoga penyelidikan dan tesis ini dapat dijadikan wadah ilmu yang berguna untuk tatapan generasi akan datang.

Contoh Penghargaan Latihan Industri

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menjalankan latihan industri di tempat kerja ini. Latihan industri ini memberikan peluang kepada saya untuk memperoleh pengalaman praktikal dalam bidang yang berkaitan dengan pengajian saya dan membantu saya untuk memahami keperluan industri.

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketua jabatan dan rakan sekerja saya yang telah memberikan bimbingan dan sokongan sepanjang tempoh latihan industri. Tanpa bimbingan dan sokongan daripada mereka, saya tidak akan dapat menyelesaikan latihan ini dengan berkesan.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya yang telah memberikan panduan dan sokongan sepanjang tempoh latihan industri. Mereka memberikan nasihat yang berguna tentang tugas dan tugasan yang perlu dilakukan dalam tempoh latihan ini.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua rakan sekerja saya yang memberikan sokongan dan bantuan dalam menjalankan tugas dan tugasan yang diberikan. Saya juga berterima kasih kepada mereka kerana memberi peluang untuk mengenalpasti keperluan industri dan melihat bagaimana ia beroperasi secara langsung.

Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjalankan latihan industri ini, dari ketua jabatan, pensyarah, rakan sekerja hingga kepada pensyarah. Terima kasih kerana memberikan sokongan dan bantuan dalam menjalankan latihan ini. Saya berharap pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh dalam latihan ini akan berguna dalam karier saya di masa akan datang. Sekali lagi, terima kasih.

Muat Turun

Untuk rujukan anda boleh download file word berikut dan sesuaikan dengan kerja kursus atau laporan anda. Semoga bermanfaat

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL:

Sertai Komuniti Kami

Dapatkan UPDATE terkini lebih pantas terus ke emel anda!